Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας των Δεδομένων

   Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει την πρακτική της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΥΙΛΙΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α.Ε.» (δ.τ. «Ι.Κ.Α.Ν. Α.Ε», στο εξής το «Κέντρο»), το οποίο εδρεύει επί του 5ου χλμ. της Εθνικής Οδού Ναυπλίου – Επιδαύρου, 21100, Άρια Ναυπλίου (Τηλ.: 27521 81800, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).Το Κέντρο ως υπεύθυνο επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


  2. Εφαρμοστέο Δίκαιο

   Στην παρούσα Πολιτική έχουν εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (εφεξής ΓΚΠΔ) και ο Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ισχύει και στο μέτρο που είναι συμβατός με τον ΓΚΠΔ και με τον επικείμενο Νόμο «για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» με τον οποίο θα θεσπίζονται νομοθετικά μέτρα για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

  3. Βασικοί ορισμοί

   «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»
   : κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί ή δύναται να ταυτοποιήσει ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως το όνομα, ο αριθμό ταυτότητας ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

   «Δεδομένα υγείας»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

   «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς

   τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

  4. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

   Σκοπός του Κέντρου μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ανάγκη αν υποβληθούν σε αιμοκάθαρση. Για την επίτευξή του σκοπού αυτού και συνακόλουθα την εκτέλεση της σύμβασης μας με εσάς (προφορικής ή γραπτής) η συλλογή και η περεταίρω επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη.

  5. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε:

   Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος και ημ/νία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητα και τόπο έκδοσης του, αριθμό διαβατηρίου, αριθμός και ημερομηνία λήξης άδεια παραμονής).

   Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας ή και προσωρινής διαμονής, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου).

   Στοιχεία ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α. ή αριθμό και στοιχεία ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης) ή στοιχεία πληρωμής (αριθμό λογαριασμού τραπέζης ή χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και ΑΦΜ).

   Δεδομένα υγείας ασθενούς (ιατρικό ιστορικό, ιστορικό θεραπειών, προγραμματισμένες θεραπείες, αποτελέσματα εργαστηριακών και άλλων ιατρικών εξετάσεων, ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής).

  6. Νομική βάση της επεξεργασίας

   Κατηγορία προσωπικών δεδομένων
   Δεδομένα
   Νομική βάση επεξεργασίας
   Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος και ημ/νια γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας και τόπο έκδοσης του η αριθμό διαβατήριου, αριθμός και ημερομηνία λήξης άδειας παραμονής Η επεξεργασία γίνεται με βάση ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου (άρθρο 9 παρ. 2 στ. α΄) και είναι απαραίτητη για σκοπούς επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας (άρθρο 9 παρ. 2 περ. η' ΓΚΠΔ)
   Στοιχεία επικοινωνίας ασθενούς Διεύθυνση κατοικίας ή (και) προσωρινής διαμονής, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου Η επεξεργασία γίνεται με βάση ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου (άρθρο 9 παρ. 2 στ. α΄) και είναι απαραίτητη για σκοπούς επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας (άρθρο 9 παρ. 2 περ. η' ΓΚΠΔ)
   Στοιχεία ασφάλισης ασθενούς - στοιχεία πληρωμής Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α. η αριθμό και στοιχεία Ευρωπαϊκής Κάρτας ασφάλισης - αριθμό λογαριασμού τραπέζης η χρεωστικής η πιστωτικής κάρτας και Α.Φ.Μ. Άσκηση δικαιώματος του Κέντρου στον τομέα του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 9 παρ. 1 στ. β' ΓΚΠΔ) - ρητή συγκατάθεση (άρθρο 9 παρ. 2 στ. α΄)
   Δεδομένα υγείας ασθενούς Ιατρικό ιστορικό, ιστορικό θεραπειών, προγραμματισμένες θεραπείες, αποτελέσματα εργαστηριακών και άλλων ιατρικών εξετάσεων, ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής Η επεξεργασία γίνεται με βάση ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου (άρθρο 9 παρ. 2 στ. α΄) και είναι απαραίτητη για σκοπούς επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας (άρθρο 9 παρ. 2 περ. η' ΓΚΠΔ)


  7. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας:

   Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005 άρθρο 14 παρ. 4 περ. α’) ορίζει ότι οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στις οποίες εντάσσεται και το Κέντρο οφείλουν να διατηρούν τα δεδομένα υγείας των ατόμων και τα στοιχεία ταυτότητας στα οποία παρέχουν υπηρεσίες υγείας για 10 έτη μετά την τελευταία τους επίσκεψη. Παράλληλα το Κέντρο διατηρεί και όλα τα λοιπά δεδομένα (στοιχεία ασφάλισης και

   στοιχεία επικοινωνίας), με την επιφύλαξη εναντίωσης των υποκειμένων των δεδομένων, για ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα στο φάκελο κάθε ασθενούς για λόγους πληρότητας.

  8. Τρίτοι στους οποίους κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα :

   Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών στους οποίους παρέχουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες διαβιβάζονται στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο στους σε τρίτους ως εξής:

   Τρίτοι
   Κατηγορία Δεδομένων
   Δεδομένα
   Σκοπός
   Νομική Βάση
   Ασφαλιστικός Οργανισμός στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο Ασθενής Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο Πληρωμή των δαπανών της αιμοκάθαρσης από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας (Άρθρο 9 παρ. 2 στ. η') βάσει της υπ’ αριθμ Β2β/οικ.3864 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τεύχος Β’ 1536/31.05.2016) και βάσει της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΑ2Β/113/οικ12/02 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ με το Κέντρο (Παράρτημα 2 και 3) κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου Γ3.β/ΓΠ/93558/02-12- 14 Υπουργικής Απόφασης
   Στοιχεία επικοινωνίας ασθενούς Διεύθυνση κατοικίας, αριθμό σταθερού ή (κα) κινητού τηλεφώνου
   Στοιχεία ασφάλισης ασθενούς Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α ή αριθμό και στοιχεία ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, ασφαλιστικό ταμείο
   Δεδομένα υγείας ασθενούς Αριθμό αιμοκαθάρσεων, ημερομηνίες αιμοκαθάρσεων, είδος αιμοκαθάρσεων, γνωμάτευση ΕΟΠΥΥ
   Εταιρίες παροχής υλικών αιμοκάθαρσης τα οποία χρησιμοποιεί ο ασθενής Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο Χρέωση και τιμολόγηση στον ΕΟΠΥΥ των υλικών αιμοκάθαρσης τα οποία η Εταιρία παροχής υλικών αιμοκάθαρσης παρείχε στο Κέντρο για χρήση κατά την θεραπεία ασθενή Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας (Άρθρο 9 παρ. 2 στ. η') βάσει της υπ’ αριθμ Β2β/οικ.3864 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τεύχος Β’ 1536/31.05.2016) και βάσει της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΑ2Β/113/οικ12/02 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ με το Κέντρο (Παράρτημα 2 και 3) κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου Γ3.β/ΓΠ/93558/02-12-14 Υπουργικής Απόφασης
   Στοιχεία επικοινωνίας ασθενούς Διεύθυνση κατοικίας, αριθμό σταθερού ή (και) κινητού τηλεφώνου
   Στοιχεία ασφάλισης ασθενούς Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α ή αριθμό και στοιχεία ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, ασφαλιστικό ταμείο,
   Δεδομένα υγείας ασθενούς Αριθμό αιμοκαθάρσεων, ημερομηνίες αιμοκαθάρσεων, είδος αιμοκαθάρσεων, υλικά αιμοκάθαρσης, γνωμάτευση ΕΟΠΥΥ/αριθμός πρωτοκόλλου
   Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος και ημ/νια γέννησης, χώρα προέλευσης. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 ΓΚΠΔ βάσει του αρ. 13 παρ. 1 Π.Δ. 225/2000.
   Στοιχεία επικοινωνίας ασθενούς Διεύθυνση κατοικίας ή (και) προσωρινής διαμονής, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου
   Στοιχεία ασφάλισης ασθενούς Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α. και στοιχεία ασφαλιστικού οργανισμού ή αριθμό και στοιχεία Ευρωπαϊκής Κάρτας ασφάλισης και στοιχεία ασφαλιστικού φορέα
   Δεδομένα υγείας ασθενούς Αιτία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και επεξήγηση, ιστολογική διάγνωση και επεξήγηση, αριθμός μεταγγίσεων αίματος, ημερομηνία τελευταίας μετάγγισης αίματος, αντιγόνα, αντισώματα, αριθμός κυήσεων, ημερομηνία και τρόπος λήξης τελευταίας κύησης, ΜΤΧ από τη οποία προέρχεται ο ασθενής σε περίπτωση που υποβάλλται σε αιμοκάθαρση στην Κλινική για περιορισμένο χρόνο (π.χ. για περιστασιακά, για τουρισμό κλπ.)
   Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς Όνομα και επώνυμο Ετήσιος έλεγχος καταλληλότητας των υποψήφιων ληπτών νεφρικού μοσχεύματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 Ν. 3984/2011 και το υπ’ αριθμ πρωτ. 2349/02-05-2018 έγγραφο του ΕΟΜ προς τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού Το υποκείμενο των δεδομένων παράσχει ρητή συγκατάθεση (υπεύθυνη δήλωση) για συμπερίληψη του στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών
   Στοιχεία επικοινωνίας ασθενούς Αριθμός σταθερού ή (και) κινητού τηλεφώνου
   Δεδομένα υγείας ασθενούς Έναρξη κάθαρσης, ηλικία, ύψος, βάρος, ομάδα αίματος, καταλληλότητα, υποβολή σε μεταμόσχευση σε άλλη χώρα
   Αρμόδια τμήματα των Νομαρχιών ή στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς Όνομα και επώνυμο Απονομή προνοιακού επιδόματος Το υποκείμενο των δεδομένων παράσχει ρητή συγκατάθεση (υπεύθυνη δήλωση) για τον σκοπό της απονομής προνοιακού επιδόματος
   Δεδομένα υγείας ασθενούς Πάθηση, ημερομηνία έναρξης της πάθησης, βεβαίωση ότι συνεχίζει τη θεραπεία του στο Κέντρο
   Στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς Όνομα, επώνυμο Απόδοση του 5% των νοσηλίων που εισπράττει το Κέντρο Υπ. Αριθμ. Υ3Β/Γ.Π/οικ.35106/28-03-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 647,τ Β’, 1-04-2011)
   Δεδομένα υγείας ασθενούς Αριθμός αιμοκαθάρσεων, είδος αιμοκαθάρσεων, κόστος αιμοκάθαρσης


  9. Τα δικαιώματα των ασθενών

   Αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας έγινε πριν από αυτή.

   Επιπλέον, οι ασθενείς, παλαιότεροι ασθενείς και άτομα τα οποία είχαν

   υποβάλλει έγγραφα για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα του Κέντρου για παροχή υπηρεσιών αιμοκάθαρσης Κέντρου (εφεξής «υποκείμενα των δεδομένων») έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν συγκεκριμένα αιτήματα αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους. Τα αιτήματα αυτά τα οποία δικαιούνται να υποβάλλουν είναι τα εξής:

   Αίτημα παροχής πληροφοριών

   Με βάση το συγκεκριμένο αίτημα αυτό παρέχονται ειδικές πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο το Κέντρο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ως άνω ατόμων, το είδος των δεδομένων, το σκοπό και το λόγο (νομική βάση) για τον οποίο τα επεξεργάζεται, τα στοιχεία τρίτων στους οποίους τα δεδομένα τους κοινοποιούνται καθώς και τα κριτήρια που καθορίζουν το χρονικό διάστημα για το οποίο το Κέντρο διατηρεί τα δεδομένα τους.

   Αίτημα διόρθωσης

   Με βάση το συγκεκριμένο αίτημα γίνεται διόρθωση ορισμένων εσφαλμένων ή (και) συμπλήρωση ελλείπων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα υποκείμενα των δεδομένων

   Αίτημα διαγραφής

   Με βάση το συγκεκριμένο αίτημα γίνεται διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων, τα οποία δεν είναι απαραίτητα, με την επιφύλαξη της διατήρησης δεδομένων υγείας στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

   Αίτημα παράδοσης

   Με βάση το συγκεκριμένο αίτημα γίνεται παράδοση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων τα οποία το Κέντρο έχει στη διάθεση του, σε κατανοητή μορφή, με την επιφύλαξη της διατήρησης των πρωτότυπων δεδομένων υγείας στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

   Αίτημα διαβίβασης

   Με βάση το συγκεκριμένο αίτημα γίνεται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχει Κέντρο στην διάθεσή σε τρίτους τους σύμφωνα με την βούληση των υποκειμένων των δεδομένων, σε μορφή με την οποία είναι δυνατή η επεξεργασία για τον σκοπό για τον οποίο έγινε η διαβίβαση, με την επιφύλαξη της διατήρησης των πρωτότυπων δεδομένων υγείας στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

   Αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας

   Με βάση το συγκεκριμένο αίτημα γίνεται περιορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί ή της επεξεργασίας στην οποία υποβάλλονται όταν δεν είναι σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων όπως αυτές επιβάλλονται βάσει του ΓΚΠΔ αλλά και της παρούσας πολιτικής.

   Η εκπλήρωση των ανωτέρω αιτημάτων γίνεται εντός ενός μηνός από την υποβολή τους στην γραμματεία του κέντρου είτε γραπτώς είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση μη δυνατότητας εκπλήρωσης του αιτήματος ή καταχρηστικών αιτημάτων οι αιτούντες λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση εντός της ίδιας προθεσμίας.

  10. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

   Ενδέχεται, σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο, να πραγματοποιήσουμε ορισμένες τροποποιήσεις στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Διαχείρισης και Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ειδοποιήσουμε με κάθε πρόσφορο μέσo ώστε να λάβετε τη σχετική γνώση, να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και σε περίπτωση που διαφωνείτε και λαμβάνεται τις υπηρεσίες του Κέντρου να αποσύρεται την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, παροτρύνεστε να ελέγχεται κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική καθώς υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθούν μικρές αλλαγές ή να ενσωματωθεί κάποια διαδραστική βελτίωση δεδομένου ότι αυτή θα βρίσκεται πάντοτε ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα του Κέντρου

  11. Επικοινωνία

   Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με την πολιτική μας σχετικά με τη διαχείρισης και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (η οποία είναι διαθέσιμη ολόκληρη στην ιστοσελίδα μας www.ikan.com.gr ή για οποιαδήποτε παρατήρηση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αλλά και για οποιαδήποτε συμβουλή ή παροχή βοήθειας σχετικά με την υποβολή και την ικανοποίηση κάποιου αιτήματος σας παροτρύνεστε να επικοινωνήσετε μαζί μας δια ζώσης στην γραμματεία του Κέντρου, τηλεφωνικά στο: 27521 81800 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

  12. Εποπτεύουσα Αρχή

   Αρμόδιο εποπτικό όργανο για την υποβολή καταγγελίας είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 1-3, 11523, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: 210 6475600, fax: 210 6475628, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Τελευταία Νέα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Νεφρολογικού Κέντρου ΙΚΑΝ στο Ναύπλιο το...
(Ανανεωμένη λίστα που αφορά το έτος 2014.) Μετακίνηση 1. Οι νεφροπαθείς (Αιμοκάθαρση ,Περιτοναϊκή Κάθαρση ,Μεταμόσχευση),...

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ναυπλίου - Επιδαύρου

Άρια Ναυπλίου, 21100, Αργολίδα

Τηλ.: 2752181800

Τηλ.: 2752029944

Φαξ: 2752181801

Email: info@ikan.gr

louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses